Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
fuchs
7265 a5ea 415
Reposted fromaliceinweedland aliceinweedland via1901 1901
fuchs
9505 1b05 415
Reposted fromkfiati kfiati via1901 1901
3123 9912 415
Reposted fromidiod idiod viamarcinmarcin marcinmarcin
fuchs
3355 0321 415
Reposted fromronniie ronniie viaalcohoolic alcohoolic
fuchs
Reposted fromfungi fungi viacylonapplepie cylonapplepie
8208 4c23 415
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viakartoNik kartoNik
fuchs

"Przywiązywałem i przywiązuję wagę do najbardziej niepozornych szczegółów. W nich się kryje o wiele więcej, niż możnaby sądzić."

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromkamkas kamkas viariseme riseme
fuchs
6331 ca5f 415
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven viapisces pisces
fuchs
1223 8c91 415
Reposted fromhlaskology hlaskology viacheshiresmile cheshiresmile
fuchs
0577 7293 415
Reposted fromshinyblackball shinyblackball via92feliks 92feliks
fuchs
No aktualnie to mam w domu 8 zapalniczek. haha, bo zawsze albo komuś zapominam oddać, albo kupuję, bo zapominam zabrać z domu. a szkoda, bo najbardziej ją lubiłem.
fuchs
miałem identyczną zapalniczkę, moją ulubioną, ale wczoraj na imprezie mi zginęła :C
fuchs
8984 cc48 415
Reposted fromMrSatan MrSatan viacats cats
6789 9300 415
Reposted fromnie-ma-zupy nie-ma-zupy viariseme riseme
fuchs
6127 51c7 415
Reposted fromyoureyeslie youreyeslie viaciarka ciarka
3408 57c2 415
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaiblameyou iblameyou
7716 7805 415
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge vianosmile nosmile
fuchs
Reposted fromoll oll viakartoNik kartoNik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl